دولان: گوندلیک

ضياء صدر آقای سید محمد رضاعالی پیام، متخلص به “هالو”، که شاعری توانا درزبان فارسی،…